Homepage > Allmänna villkor

Behöver du hjälp? +31 (0)40-7113001

Allmänna villkor

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt
Artikel 8 - Undantag för ångerrätt
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförande
Artikel 12 - Avtal med obestämd löptid
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 - Klagomålshantering
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner

Definitioner som används i dessa villkor:
1. Ångerfrist: den tid som konsumenten har att utnyttja ångerrätten, dvs. ångra sitt köp;
2. Konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;
3. Dag: kalenderdag;
4. Avtal med obestämd löptid: ett distansavtal som gäller en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller betalningsförpliktelse sprids över tiden;
5. Varaktigt medium: varje medium som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som riktats till honom/henne personligen, så att den går att konsultera även i framtiden.
6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att vid distansavtal ångra köpet inom 14 dagar (ångersfristen).
7. Näringsidkare: Den fysiska eller juridiska person som på distans erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter.
8. Distansavtal: ett avtal inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans.
9. Tekniker för distanskommunikation: medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna samtidigt är fysiskt närvarande.

Artikel 2 - Företagarens identitet

S&D partners
Leemskuilen 5
NL-5563 CK Westerhoven
Telefonnummer: +31 (0)40-7113001
Öppettider: Måndag t.o.m. fredag kl. 8:00 - 17:30
E-postadress: info@mypilloo.com

Om näringsidkarens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem: uppgifter om tillsynsmyndigheten:

Om näringsidkaren utövar ett reglementerat yrke:
- den yrkesorganisation som han/hon är ansluten till;
- yrkestitel, ort i EU eller EES där titeln tilldelades;
En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner om var och hur dessa yrkesregler finns tillgängliga.

Artikel 3 - Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller alla erbjudanden från näringsidkaren och alla distansavtal som upprättas mellan näringsidkare och konsument.
2. Innan distansavtalet ingås, kommer dessa allmänna villkor att ställas till konsumentens förfogande. Om detta inte är praktiskt möjligt innan distansavtalet ingås, ska näringsidkaren ange att de allmänna villkoren finns för påseende och att de kan skickas till konsumenten, snarast möjligt och utan kostnad.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, kan, till skillnad mot det som anges i föregående stycke, dessa allmänna villkor ställas till kundens förfogande innan distansavtalet ingås, på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på ett varaktigt medium. Om det inte är praktiskt möjligt innan distansavtalet ingås, skall näringsidkaren ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de, på konsumentens begäran, kan skickas kostnadsfritt, via elektroniska medel eller på annat sätt.
4. Om, förutom dessa allmänna villkor, speciella villkor tillämpas för produkter eller tjänster, ska andra och tredje stycket gälla mutatis mutandis och konsumenten får vid eventuella motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga definition som är mest gynnsam för honom/henne.

Artikel 4 - Erbjudandet

1. Om ett erbjudande gäller en begränsad tid eller har specifika villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för konsumenten att korrekt bedöma erbjudandet. Om näringsidkaren använder bilder, är dessa en sann avspegling av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för näringsidkaren.
3. Alla erbjudanden innehåller tydlig information för konsumenten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller om erbjudandet accepteras. Härmed avses i första hand:
o priset inklusive skatter;
o eventuella leveranskostnader;
o hur avtalet ingås och vilka åtgärder som är krävs för detta;
o huruvida ångerrätten tillämpas eller ej;
o betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;
o hur lång tid konsumenten har på sig att acceptera erbjudandet eller inom vilken period näringsidkaren garanterar priset;
o eventuell avgift för distanskommunikation, om kostnaderna för användning av tekniken för distanskommunikation beräknas på annat sätt än den vanliga basavgiften för de kommunikationsmedel som används;
o huruvida avtalet arkiveras när det har genomförts och hur konsumenten i så fall kan granska uppgifterna;
o hur konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han/hon har lämnat, och, om så önskas, ändra dem;
o de andra språk, förutom nederländska, som eventuellt kan användas för att ingå avtal;
o de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder på elektronisk väg, samt
o minimiperioden för distansavtalet om det gäller ett avtal med obestämd löptid.

Artikel 5 - Avtalet

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller tillhörande villkor.
2. Om konsumenten har godkänt erbjudandet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart att skicka en bekräftelse. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat detta godkännande, kan konsumenten upplösa avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och en säker webbmiljö. Om konsumenten betalar elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta.
4. Näringsidkaren får - inom rättsliga ramar - ta reda på huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt andra fakta och faktorer som är viktiga för att ingå ett distansavtal. Om näringsidkaren efter detta har goda skäl att inte ingå ett avtal, har han rätt att vägra en order eller en ansökan, eller att ställa specifika krav på utförandet.
5. Tillsammans med produkten eller tjänsten kommer näringsidkaren att skicka följande information, på papper eller något annat varaktigt medium som kan lagras och göras tillgängligt för konsumenten:
a. näringsidkarens besöksadress dit konsumenten kan vända sig med eventuella klagomål;
b. villkoren för ångerrätten och hur konsumenten kan utnyttja den, eller en tydlig förklaring till varför ångerrätten inte gäller;
c. information om garantier och befintlig service efter köpet;
d. uppgifterna i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har lämnat denna information till konsumenten när avtalet ingicks;
e. villkoren för uppsägning av avtalet om det har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.
6. Vid ett avtal med obestämd löptid gäller definitionen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:
1. Vid köp på distans har konsumenten rätt att inom 14 dagar upplösa avtalet utan att uppge något skäl. Ångerfristen börjar löpa dagen efter konsumenten har tagit emot varan. Om konsumenten köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter att han/hon ingick avtalet.
2. Under ångerfristen ska konsumenten hantera varan och förpackningen varsamt. Konsumenten har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion för att avgöra om han/hon vill behålla den, men ska inte hantera varan mer än nödvändigt. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten kommer han att returnera produkten med alla eventuella tillbehör och - om så är rimligt - i originalskick och -förpackning till näringsidkaren i enlighet med de instruktioner som getts.
Vid leverans av tjänster:
3. Vid tillhandahållande av tjänster har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet i minst fjorton dagar från och med dagen då avtalet ingicks, utan att uppge något skäl.
4. Näringsidkaren måste informera konsumenten om ångerrätten. För att utnyttja ångerrätten ska konsumenten följa den information som ges vid erbjudandet och/eller senast vid leveransen.

Artikel 7 - Kostnader om avtal hävs

1. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten och skicka tillbaka varan, behöver han/hon endast betala returfrakten.
2. Om konsumenten har betalat för varan/tjänsten, kommer näringsidkaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter retur eller avbokning.

Artikel 8 - Undantag då ångerrätten inte gäller

1. Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Näringsidkaren kan utesluta ångerrätten enligt punkt 2 och 3. Näringsidkaren måste i dessa fall, i god tid innan avtalet ingås, informera konsumenten om att ångerrätten inte gäller erbjudandet.
2. Ångerrätten gäller inte produkter:
a. som näringsidkaren specialtillverkat enligt konsumentens specifikationer;
b. som är uppenbart personliga;
c. som pga. sin beskaffenhet inte kan returneras;
d. som snabbt kan försämras eller föråldras;
e. varor vars pris påverkas av svängningar på den ekonomiska marknaden som leverantören inte kan påverka;
f. lösnummer av tidningar eller tidskrifter;
g. audio- och videomaterial samt programvara om förseglingen har brutits av konsumenten.
3. Ångerrätten gäller inte tjänster:
a. som avser boende, transport, restauranger eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period
b. vars leverans har påbörjats, med konsumentens uttryckliga medgivande, innan ångerfristen har löpt ut;
c. som gäller vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

1. Under perioden som anges i erbjudandet kommer priserna på produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändrad moms.
2. Till skillnad mot det som anges i föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till variabla priser, om de påverkas av fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att priserna som anges är riktpriser, ska anges i erbjudandet.
3. Prisökningar inom 3 månader efter att avtalet ingicks, är endast tillåtna om de beror på (ändrade) lagar eller bestämmelser.
4. Prisökningar från 3 månader efter att avtalet ingicks, är endast tillåtna om näringsidkaren har förhandlat fram detta och:
a. det beror på lagbestämmelser eller föreskrifter; eller
b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.
5. De priser på produkter och tjänster som nämns i erbjudandet är inklusive moms.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

1. Näringsidkaren ansvarar för att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller kraven för avtalet, de i erbjudandet angivna specifikationerna, kraven på duglighet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde då avtalet slöts. Om så har överenskommits, garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
2. Garanti som ges av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte konsumentens rättigheter enligt lag.

Artikel 11 - Leverans och utförande

1. Näringsidkaren kommer med största möjliga omsorg ta emot och behandla beställningar av produkter samt bedöma ansökningar om tjänster.
2. Leveransort är den adress som konsumenten har uppgett till näringsidkaren.
3. Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att behandla godkända beställningar så snabbt som möjligt, och senast inom 30 dagar, såvida inte en längre leveransperiod har överenskommits. Om leveransen är försenad, eller om en order inte kan eller endast delvis levereras/utföras, får konsumenten meddelande om detta, senast 30 dagar efter att han/hon har gjort beställningen. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan extra kostnad samt rätt till eventuell skadeersättning.
4. Om avtalet sägs upp, enligt föregående stycke, ska näringsidkaren så snart som möjligt återbetala det belopp som konsumenten har betalat, och senast 30 dagar efter uppsägningen.
5. Om det visar sig vara omöjligt att leverera en beställd produkt, ska näringsidkaren sträva efter att erbjuda en ersättningsartikel. Näringsidkaren ska, senast vid leveransen, på ett tydligt och begripligt sätt, ange att en ersättningsartikel levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas när det gäller ersättningsartiklar. Näringsidkaren tar på sig kostnaderna för eventuell returnering.
6. Risken för skador och/eller förlust av produkter vilar hos näringsidkaren till dess att de levererats till konsumenten eller en i förväg angiven representant, såvida inget annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Avtal med obestämd löptid

1. Konsumenten kan när som helst säga upp avtal som har ingåtts på obestämd tid. Gällande uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad ska följas.
2. Ett avtal som har ingåtts för bestämd tid har en löptid på högst två år. Om överenskommelsen innebär att ett underförstått avtal ska förlängas, omsätts det till ett distansavtal med obestämd löptid och kommer uppsägningsterminen att vara max 1 månad.

Artikel 13 - Betalning

1. Såvida inte något annat har avtalats, ska konsumenten betala näringsidkaren inom 14 dagar efter ångerfristen har börjat löpa, i enlighet med artikel 6 punkt 1. Om avtalet gäller en tjänst, inleds leveransperioden efter att konsumenten har fått en bekräftelse om avtalet.
2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får, enligt allmänna villkor, aldrig en förskottsbetalning på mer än 50 % tas ut. Om ett förskott tas ut, kan konsumenten inte hävda några rättigheter avseende utförandet av ordern eller tjänsten, innan den föreskrivna förskottsbetalningen har ägt rum.
3. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål anmäla felaktigheter gällande betalningsuppgifter till näringsidkaren.
4. Om konsumenten försummar att betala, har näringsidkaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som konsumenten i förväg har informerats om.


Artikel 14 - Klagomålshantering

1. Näringsidkaren förfogar över en tydlig och allmänt tillgänglig klagomålsprocedur och hanterar klagomål enligt denna procedur.
2. Klagomål som gäller avtalet måste lämnas till näringsidkaren inom rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna, samt beskrivas tydligt och fullständigt.
3. Klagomål som lämnas till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar efter att de tagits emot. Om ett klagomål rimligtvis kräver en längre behandlingstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagar och ge en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
4. Om klagomålet inte kan lösas i samråd, kan konsumenten göra en anmälan för att få tvisten prövad.

Artikel 15 - Tvister

1. För alla avtal mellan näringsidkare och konsument, som täcks av dessa allmänna villkor, gäller uteslutande nederländsk lag.

Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller avvikelser från dessa villkor får inte vara till någon nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligt eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Enkelt att sammanställa själv!
Lägsta pris-garanti
Leverans inom 15 arbetsdagar!